Αλλάζουν οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
Αλλάζουν οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Αλλάζουν οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Aπό τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, αλλάζει ο μορφότυπος, με τον οποίο εκδίδονται οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής δεν θα εκδίδονται πλέον με την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας που επικολλάται επί του διαβατηρίου ("βινιέτα"), αλλά με την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου, το οποίο έχει τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, τα απαιτούμενα βιομετρικά δεδομένα (ψηφιακή φωτογραφία προσώπου και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα), καθώς και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων ("RF Chip"), ως μέσο αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής θα χορηγείται σε όλους τους πολίτες τρίτης χώρας, των οποίων το καθεστώς διαμονής εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.4251/2014
(Κώδικας Μετανάστευσης) και του π.δ.106/2007 (μέλη οικογένειας ευρωπαίων πολιτών), είτε πρόκειται για αρχική χορήγηση, είτε για ανανέωση της άδειας διαμονής. Η άδεια αυτή θα μπορεί να χορηγείται και στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, εφόσον, κατά τα λοιπά, πληρούνται οι κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις.

Τονίζεται ότι όσοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν εφοδιαστεί ή θα εφοδιαστούν μέχρι την 20.2.2017 με άδεια διαμονής με τη μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας δεν θα απαιτείται να την αντικαταστήσουν με την ηλεκτρονική άδεια διαμονής, καθώς αυτή θα γίνεται δεκτή για όλες τις συναλλαγές μέχρι τη λήξη της. Η αντικατάσταση θα διενεργηθεί κατά την ανανέωσή ή την επανέκδοσή της στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου επί του οποίου έχει επικολληθεί η άδεια διαμονής με την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν θα
απαιτηθεί η αντικατάσταση της τρέχουσας άδειας διαμονής με ηλεκτρονική άδεια διαμονής, λόγω του δικαιώματος κινητικότητας που παρέχεται σε κάποιες κατηγορίες αδειών διαμονής (επί μακρόν διαμένοντες ή κάτοχοι EU Blue Card), η αντικατάσταση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν την λήξη της άδειας διαμονής, ακολουθώντας τη διαδικασία της επανέκδοσης και με την ως άνω αιτιολογία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(Ι) Υποδοχή και υποβολή αίτησης
(Ια) Η Αίτηση
(Ιβ) Αδυναμία λήψης βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικών αποτυπωμάτων ή
δείγματος υπογραφής)
(Ιγ) Αναγραφή τόπου γέννησης (πόλη) αιτούντος
(Ιδ) Τέλος για το κόστος εκτύπωσης της κάρτας
(Ιε) Έγγραφη ειδοποίηση για λήψη βιομετρικών δεδομένων
(ΙΙ) Λήψη βιομετρικών δεδομένων
(ΙΙα) Διαδικασία λήψης των βιομετρικών δεδομένων
Δείγμα υπογραφής
Φωτογραφία προσώπου
Σάρωση εντύπου
Σάρωση διαβατηρίου
Δακτυλικά αποτυπώματα
(ΙΙβ) Απόρριψη βιομετρικών στοιχείων από τον κεντρικό έλεγχο
(IΙΙ) Ηλεκτρονική Υπογραφή των αποφάσεων (ξεχρέωμα σχεδίου)
(ΙV) Παραλαβή των εκτυπωμένων εντύπων από τον εκτυπωτικό φορέα
(V) Η Διαδικασία Επίδοσης

YOUR REACTION?

Facebook Conversations